استاد، خروجشان از جسم فیزیکال ، تکثیر آگاهی بود در گستردگی هستی، به تعداد تک تک افراد. (من از روح خودم در شما دمیدم.) ولی خودش کجاست؟ خودش در عدم است. خودش بی نام است. خودش بی مشخصات است. این تکثیر اتفاق افتاد.

خروج استاد طاهری از جسم فیزیکال_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“استاد، خروجشان از جسم فیزیکال ،

تکثیر آگاهی بود در گستردگی هستی، به تعداد تک تک افراد.

(من از روح خودم در شما دمیدم.) ولی خودش کجاست؟

خودش در عدم است.

خودش بی نام است. خودش بی مشخصات است.

این تکثیر اتفاق افتاد.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری