خروج استاد طاهری از جسم فیزیکال

استاد، خروجشان از جسم فیزیکال ، تکثیر آگاهی بود در گستردگی هستی، به تعداد تک تک افراد. (من از روح خودم در شما دمیدم.) ولی خودش کجاست؟ خودش در عدم است. خودش بی نام است. خودش بی مشخصات است. این تکثیر اتفاق افتاد.

استاد، خروجشان از جسم فیزیکال ،
تکثیر آگاهی بود در گستردگی هستی، به تعداد تک تک افراد.
(من از روح خودم در شما دمیدم.) ولی خودش کجاست؟
خودش در عدم است.
خودش بی نام است. خودش بی مشخصات است.

این تکثیر اتفاق افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید