دادن اطلاعات غلط توسط حکومت به مردم،برای رسیدن به اهداف خود_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“در سیستم اطلاعات امنیت شرق که ایران هم سی و چند سال است که از همان الگو پیروی میکند ، بسیار روی بحث دادن اطلاعات غلط سرمایه گذاری میشود. یعنی آن سیستم و حکومت، با دادن اطلاعات غلط میتواند هر جریانی را به همان شکلی که میخواهد در چشم مردم تبیین کند و پیرو این قضیه، دیگر آن سیستم، لزومی نمی بیند که اتفاق مورد نظرش را ایجاد کند، بلکه توهم ایجاد آن اتفاق را درست میکند و وقتی توهم ایجادش در مردم درست شد، مردم خودشان دنبال همان هدفی که آن حکومت داشته است میروند. مثل جریان استاد طاهری که در حقیقت دوسال است که نیستند، اما حکومت با دادن اطلاعات غلط به مردم، میخواهد مردم را به باور برساند که استاد طاهری هستند”
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد ” دادن اطلاعات غلط توسط حکومت به مردم، برای رسیدن به اهداف خود”
در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.