دسترسی به اطلاعات روح جمعی و صلاحیت تفویض_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“اطلاعات در روح جمعی ریخته شده است و هرکسی میتواند این اطلاعات را بگیرد. اما دسترسی به اطلاعات، الزاما به معنی احراز صلاحیت برای تفویض یا کاربری آن اطلاعات نیست.ممکن است که فرد فقط دریافت کرده باشد.
الان درغیاب استاد، یا باید درین باره به یک درک شخصی برسیم، یا کسی یا کسانی که به این درک رسیدند را قبول داشته باشیم .که آن فرد بتواند ما را راهنمایی کند، حلقه را تفویض کند و کاری کند که دیگر مطمئن به جلو برویم.
که البته انتخاب این مسئله با خود شماست و به همین دلیل بنده در حد وظیفه خودم و برای اینکه این تشتت در باب اطلاعاتِ دریافتی و کاربردهاش ،حداقل در بین جمع خودمان برداشته شود ،مجبوریم که همان تدوینی که استاد کرده اند را، ما هم برای برنامه کاری خودمان داشته باشیم و مسئولیت این کار را حداقل در مورد چیزهایی که بنده خودم میگویم به عهده میگیرم.”
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد “دسترسی به اطلاعات روح جمعی و صلاحیت تفویض”
در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.