دعایم در سال نو

سالهای جاری و پیش رو سالهای تحولات بزرگ بشری است و چگونگی و میزان این تحولات به اندازه اگاهی بشر از حقایق وشرایط بستگی دارد؛
این آگاهی تنها با درک «شعور عشق» امکان پذیر است، شعوری که بشر را به عرصه ی آگاهی از خویشتن فرامیخواند و اورا در مسیر خداگونگی در زمین رهنمون میشود.
هستی منتظر انسان است و معجزه ای درکار نیست، جز معجزه ی عشق که بایستی بدست خود بشر صورت پذیرد، گستره ی شعوری هستی ورق بخورد، قلبها بسوی حقیقت بازگردد و تحولات جهانی در پیامد تحولات درونی انسانها رقم زده شود.
همیشه از میان خیل انسانها، یک انسان دردمند عشق پیدا میشود که عشق به «او» را تام و تمام چشیده، انسانها را چون خود «او» جانانه دوست دارد و در اندیشه ی آنهاست واز خویش میگذرد تا عشق جاری گردد وادراک تسری کند و در جان انسانها گسترش یابد و…
و آنگاه که حقیقتِ وجودش، راهی به دلهای خفتگان یافت، خود میرود و بشریت میماند وگامی به جلو و ادامه ی مسیر…
واستاد طاهری عزیز،
دردمند عاشق درعصر حاضرکه بار رهنمونی بشر بسمت دانستگی را بردوش کشید و خود را فدیه بشریت کرد تا معنی عاشق شدن حقیقی را که قرین ادراک است،یکبار دیگر به انسانها یاداوری کند؛ در دلها جاری شود و تکثیر شود و برود و بماند و ماندگاریش هر دم و هر جا بی پرده برای دل آشنایانِ دوست شناس رخ نماید.
دعایم در سال نو اینکه،
امیدوارم انسانها بدرد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او گردند و تکثیر از انسانِ خدا صورت پذیرد تا شعور بزاید و پلیدی بزداید واهریمن بزانو درآید،
تا انسان در این عصرهوشمندی که هستی، شرایط را از هر نظر مهیا نموده، بتواند خداگونه شدن را تامٌ و تمام تجربه کند.

امیٌد که جهان بدرد لاعلاج عشق مبتلا شود
شاید که این درد بر دلهای زخم خورده شفا شود
یک درد مستمرٌومشترک، یک درد ناگزیر
باشد که بشر، قدری شبیه انسانِ خدا شود
نوروز مبارک
شهناز نیرومنش
یکم فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی