دومین برنامه گفتگو با خانم شهناز نیرومنش – روشنگری درباره موسسه بهداشت معنوی و پرونده استاد طاهری

https://www.youtube.com/watch?v=6hv0nL4EoH0

August 16,2014