دو انتخاب در این زندگی زمینی، همیشه مایه مباهاتم بوده و هرگز جایگزینی ندارد

دو انتخاب در این زندگی زمینی، همیشه مایه مباهاتم بوده و هرگز جایگزینی ندارد:
۱- مادری
۲-شاگردی و امانتداری بزرگ معلم بشریت
این ویدئو را امروز صبح از دخترعزیزم که فرسنگها با من فاصله دارد،دریافت کردم
و آنرا تقدیم میکنم به همه مادران.
با دعای خیر برای زنده یاد خسرو شکیبایی