دگردیسی – آفرینشی دیگر، برای آفرینش “خودی دیگر”

دگردیسی

در خود گره خوردن، راه را بر خود و دیگران بستن
جان خود و دیگران را با سرسختی خراشیدن
همین جا
همین جا هنگام شکستن است و از خود جدا شدن
بی واهمه از خود کندن وگذاشتن و گذشتن
و هیچ نیم نگاهی هم به پشت سر نینداختن
عبوراز همه ساخته ها و باخته هایی که دغدغه اشان را داری
حتی عبور “از خود”
و آنگاه
پرواز در آسمانی که هیچگاه پیش از آن تجربه اش نکرده ای…
آفرینشی دیگر، برای آفرینش “خودی دیگر”
تجربه ای منحصر بفرد
آفرینش بر مبنای ادراک

مهرماه ۱۳۹۵
اکتبر ۲۰۱۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید