راه حق مدام شهید بوده است.

چون شبکه منفی نمی خواهد مثبت جاری شود،برای همین راه حق مدام شهید بوده است. یک بار این شهید حضرت یحیا است، یک دفعه حضرت عیسی، یک دفعه حضرت علی یک دفعه حسین، یک دفعه حلّاج است، یک دفعه سهره وردی، یک دفعه هم استاد طاهری..

چون شبکه منفی نمی خواهد مثبت جاری شود،برای همین راه حق مدام شهید بوده است.
یک بار این شهید حضرت یحیا است،
یک دفعه حضرت عیسی، یک دفعه حضرت علی
یک دفعه حسین، یک دفعه حلّاج است،
یک دفعه سهره وردی،
یک دفعه هم استاد طاهری..

دیدگاهتان را بنویسید