خداوند در جواب ملائک میگوید من چیزی میدانم که شما نمیدانید. (به این معنی که من او را (آدم را) به دورترین نقطه از خودم می اندازمش، و او با جذبه عشق می آید خودش را به من میرساند) پس اگر هُبوط نبود، رحیمیت خداوند هم رقم نمیخورد.

رحیمیت خداوند_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“خداوند در جواب ملائک میگوید من چیزی میدانم که شما نمیدانید.

(به این معنی که من او را (آدم را) به دورترین نقطه از خودم می اندازمش، و او با جذبه عشق می آید خودش را به من میرساند)

پس اگر هُبوط نبود، رحیمیت خداوند هم رقم نمیخورد.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری