رحیمیت خداوند

خداوند در جواب ملائک میگوید من چیزی میدانم که شما نمیدانید. (به این معنی که من او را (آدم را) به دورترین نقطه از خودم می اندازمش، و او با جذبه عشق می آید خودش را به من میرساند) پس اگر هُبوط نبود، رحیمیت خداوند هم رقم نمیخورد.

خداوند در جواب ملائک میگوید من چیزی میدانم که شما نمیدانید.
(به این معنی که من او را (آدم را) به دورترین نقطه از خودم می اندازمش، و او با جذبه عشق می آید خودش را به من میرساند)
پس اگر هُبوط نبود، رحیمیت خداوند هم رقم نمیخورد.

دیدگاهتان را بنویسید