روز جهانی مادر بر همه ی پروردگاران و آموزگاران مهر و خِرد بشر خجسته

سپاس از تمامی عزیزانی که با پیامهای مهر آمیزشان به مناسبت «روز جهانی مادر» بار دیگر مرا به خودم یادآوری کردند. مادری کردن، هنر بزرگوارانه بردباری کردن است و شکیبایی، با مِهر مدارا کردن است و با قدرت ایستادن … هنر پابرجا ماندن است بر آیین مهرورزی و خردورزی، تا مولودی به بار نشیند و پرورش یابد و بیاموزد و به عرصه ی وجود عرضه گردد; و در یک کلام: مادری کردن، آموزگاری و پروردگاری عرصه ی وجود بشریست.

“روز جهانی مادر بر همه ی پروردگاران و آموزگاران مهر و خِرد بشر خجسته”

شهناز نیرومنش ۱۰ می ۲۰۲۰