روشنگری شماره 16

روشنگری(۱۶)
=======
دعا کنیم
استغاثه کنیم
استاد پس از چند بار بیهوشی در روز گذشته ،با تزریق دارو هوشیاری شان برگردانده شد و اینک دوباره در بیهوشی کامل فرو رفته اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید