روشنگری شماره 25

درود بر تو آنگاه که تنها آمدی و آنگاه که غریبانه مبعوث شدی
و آنگاه که بیرحمانه انکار شدی و آنگاه که مظلومانه رفتی
وا مصیبتا بر آنانی که از دست تو روزی آسمانی گرفتند ولی زیر بار سنگین
مسخ موروثی و حکومتی در خواب خوش ماندند
و ندای هل من ناصرا ینصرنی تو را بی لبیک گذاشتند.
اوف بر خیانتکارانی که قرابت های نسبی و سببی اشان وسیله ی فریب و خیانت شد
راه را بر تو سد کردند و با همدستی دجال این شوی بی پایان را بر ما رقم زدند
وا مسیبتا بر بشریت که تو را نفهمیدند و فرصت با تو بودن را از دست دادند
وای بر آنانکه در انکار باقی ماندند
وای بر من که نتوانستم یاریت دهم آنگونه که پیمان بسته بودم
و بعد از این حرامم باد جز مرثیه های غربت و حقیقت و مظلومیتت
هر چند که باز هم انکارم کنند، همانگونه که پیش از این


استاد محمدعلی طاهری

دیدگاه‌ خود را بنویسید