روشنگری شماره 28

روشنگری(۲۸)
========
اخبار خبرگزاری فارس
و سایر مراکز دروغ پراکنی حکومتی مبنی بر درزندان اوین بودن استاد طاهری مظلوم وانتظار ایشان برای محاکمه، دروغ محض است
———————————-
استاد طاهری مظلوم بیشتر از دوماه است در زندان اوین نیست
او مدتی است دیگر حتی منتظر محاکمه اش هم نیست

۴۵ ماه فریاد برای بیدارکردن مردگان هم کافی بود
ولی بیدار نشدید و
با تزریق ترس و فریب و دروغ مانع از حرکت جمعی شُدید
به وعده های حرامیان دلخوش کردید
و گستاخشان نمودید و
دانسته و ندانسته شریک جرمشان شُدید

بسیار زود است که ببینید، همانهایی که
از شما در این ۴۵ ماه برای خواب کردن مجموعه استفاده کردند
خواب خوش را بر شما حرام خواهند کرد
و اولین کسانی خواهید بود که قربانی میشوید
خوش بخوابید
و خوابهای حجه الوداع برای درخواب ماندگان بازگو کنید
و منتظر عقوبت الهی باشید

۱۷ بهمن ۱۳۹۳
۶ فوریه ۲۰۱۵
شهناز نیرومنشای نابکاران من میدانم و شما نیز می دانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید