همانطور که مستحضر هستید، حکومت "پروژه حذف و عبور از استاد طاهری" را از چندین سال قبل رقم زده بود. برنامه های مختلفی در این زمینه پیاده کردند. افراد زیادی را داخل مجموعه نفوذ دادند. افرادی از داخل مجموعه را خریدند؛ و برای خریدن افراد داخل مجموعه و همراه کردن آنها، حکومت) حکومتی که به هر حال زورگو و ظالم و سلطه طلب هست( معمولا از سه روش استفاده می کند، برای اینکه افراد را با خودش همراه کند.

روشهای حکومت برای پیاده سازی پروژه حذف و عبور از استاد طاهری-همایش 20ژوئن-2015

همانطور که مستحضر هستید، حکومت “پروژه حذف و عبور از استاد طاهری” را از چندین سال قبل رقم زده بود.
برنامه های مختلفی در این زمینه پیاده کردند. افراد زیادی را داخل مجموعه نفوذ دادند. افرادی از داخل مجموعه را خریدند؛ و برای خریدن افراد داخل مجموعه و همراه کردن آنها، حکومت) حکومتی که به هر حال زورگو و ظالم و سلطه طلب هست( معمولا از سه روش استفاده می کند، برای اینکه افراد را با خودش همراه کند. یکی “تهدید” هست، یکی “تطمیع” هست و یکی “مظلوم نمایی” یا همان “تحمیق”.)که اگر خاطرتان باشد استاد این موارد را، در مورد شبکه منفی و ویروس های غیرارگانیک هم می گویند(که برای اینکه از ما سوء استفاده بکنند، معمولا از سه روش تهدید، تطمیع ، و مظلوم نمایی یا همان تحمیق استفاده میکنند. این قضیه مصداق زمینی هم دارد. یعنی نمایندگان شبکه منفی در روی زمین هم دقیقا از همین سه روش استفاده میکنند.