تنها سند قابل قبول برای زنده بودن استاد محمد علی طاهری رویت ایشان در ملا عام است.

رویت استاد طاهری در ملا عام، تنها سند قابل قبول برای زنده بودن ایشان-همایش 17 جولای-2015

تنها سند قابل قبول برای زنده بودن استاد محمد علی طاهری،رویت ایشان در ملا عام است.تقاضای انتشار فیلم دادگاه استاد طاهری به درخواست خانواده استاد شهید و یا هرکس دیگر،فریبی دوباره از سوی نیروهای امنیتی و مافیای عرفان حلقه حکومتی است.چرا که دهها ساعت فیلم و صدا از بازجویی ها و مکالمات ایشان در زندان از سالهای قبل در دست نیروهای امنیتی است.اجازه نخواهم داد روابط نسبی و سببی با استاد طاهری مظلوم که باعث از دست رفتن ایشان شد باعث پایمال شدن خونشان نیز بشود.

شهناز نیرومنش

همایش 17 جولای 2015