رویت استاد طاهری در ملا عام، تنها سند قابل قبول برای زنده بودن ایشان

تنها سند قابل قبول برای زنده بودن استاد محمد علی طاهری رویت ایشان در ملا عام است.

تنها سند قابل قبول برای زنده بودن استاد محمد علی طاهری رویت ایشان در ملا عام است.

دیدگاهتان را بنویسید