تمام آنچه را که اینها میخواستند سر استاد بیاورند و اقرارهایی بگیرند و کارهایی که میخواستند بکنند، و استاد راضی نشدند و حاضر شدند جانِشان را بگذارند سر پیمان و عقیده شان، حال اینها در حال بازی کردنِ تمامی اون سناریوهای مطابق میلشان و سناریوهایی که در بودن استاد نتوانستند عملی کنند هستند و وانمود میکنند که استاد هست.

سناریوی حکومت برای وانمود کردنِ اینکه استاد طاهری هنوز زنده اند.-همایش 20 ژوئن-2015

تمام آنچه را که اینها میخواستند سر استاد بیاورند و اقرارهایی بگیرند و کارهایی که میخواستند بکنند، و استاد راضی نشدند و حاضر شدند جانِشان را بگذارند سر پیمان و عقیده شان، حال اینها در حال بازی کردنِ تمامی اون سناریوهای مطابق میلشان و سناریوهایی که در بودن استاد نتوانستند عملی کنند هستند و وانمود میکنند که استاد هست.
ادعا میکنند که استاد توبه نامه نوشته. دفاعیه نوشته… حالا حکم اعدامش آمده،حالا حکم اعدام نقض شده. فردا میگویند چون مراجع آمدند و گفتند آقای طاهری حرفهایش درست هست، حکم اعدام برای بازبینی برای تجدید نظر رفته…
در آینده هم حتما میگویند که بخشیدنِشان.و به همین ترتیب)بازی میکنند(تا اجرای سناریوهایشان.
این کمپینی هم که به نام ” نه به اعدام” درست کردند؛ و میگویند بیایید یک کاری بکنید که استاد طاهری اعدام نشود. این هم در واقع قسمتی از همین بازی هست.