استاد به آنها چند تا فرصت دادند، گفتند باید خواسته های من انجام بشود، پرونده مفسد فی الارض باید بسته بشود و ... تا من دست از اعتصاب غذا بردارم، خب اینها هم نکردند، استاد هم به اعتصاب غذا ادامه دادند و زیر شکنجه رفتند.

سناریوی ساختگی حکومت برای پوشاندن فوت استاد-همایش 1 آگوست-2015

استاد به آنها چند تا فرصت دادند، گفتند باید خواسته های من انجام بشود،
پرونده مفسد فی الارض باید بسته بشود و … تا من دست از اعتصاب غذا بردارم،
خب اینها هم نکردند،
استاد هم به اعتصاب غذا ادامه دادند و زیر شکنجه رفتند.
حالا شش هفت ماه است که اینها دارند فیلم این قضیه را بازی میکنند.
یعنی اتفاقی که افتاده و رفته، اینها فیلم بازی می کنند که این اتفاق نیفتاده و تازه الان می خواهد بیفتد.

شهناز نیرومنش

همایش 1 آگوست 2015