سناریوی ساختگی حکومت برای پوشاندن فوت استاد

استاد به آنها چند تا فرصت دادند، گفتند باید خواسته های من انجام بشود، پرونده مفسد فی الارض باید بسته بشود و ... تا من دست از اعتصاب غذا بردارم، خب اینها هم نکردند، استاد هم به اعتصاب غذا ادامه دادند و زیر شکنجه رفتند.

استاد به آنها چند تا فرصت دادند، گفتند باید خواسته های من انجام بشود،
پرونده مفسد فی الارض باید بسته بشود و … تا من دست از اعتصاب غذا بردارم،
خب اینها هم نکردند،
استاد هم به اعتصاب غذا ادامه دادند و زیر شکنجه رفتند.

دیدگاهتان را بنویسید