ادراک و آگاهی

مگر ما آگاهی نمی خواهیم؟ درست است، کار درست است، شما اصلا نگران نباشید. قرار نیست همه ببینند و بشنوند ،ولی قرار هست همه به آگاهی برسند. یکی از راهِ دیدن، یکی از راهِ شنیدن، یکی از راهِ دریافت قلبی،

مگر ما آگاهی نمی خواهیم؟
درست است، کار درست است، شما اصلا نگران نباشید.
قرار نیست همه ببینند و بشنوند ،ولی قرار هست همه به آگاهی برسند.
یکی از راهِ دیدن، یکی از راهِ شنیدن، یکی از راهِ دریافت قلبی،

دیدگاهتان را بنویسید