سیمرغ_27 آگوست_2016

سیمرغ

“داستان سیمرغ عین قضیه منجی هست..
سیمرغ خود شمایید ،این داستان ظهوره.
…ظهور، فردِ فیزیکال داره،منتها موقعی که میاد اصلا کسی نمیفهمه.”
شهناز نیرومنش
27 آگوست 2016