شارژ شعوری مثبت

کار ما در برگرداندن آن عشق الهی، ودر عطف به تجلیّات، این هست که با وجودمان هستی را شارژ شعوری مثبت کنیم، کانال شویم و منبع نور شویم تا از وجود ما برود به هستی. این شارژ شعوری مثبت را حیوان، گیاه و انسان و اکوسیستم هم میگیرد،و غیرارگانیک هم میگیرد.

کار ما در برگرداندن آن عشق الهی، ودر عطف به تجلیّات،
این هست که با وجودمان هستی را شارژ شعوری مثبت کنیم،
کانال شویم و منبع نور شویم
تا از وجود ما برود به هستی.
این شارژ شعوری مثبت را حیوان، گیاه و انسان و اکوسیستم هم میگیرد،و غیرارگانیک هم میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید