استاد محمد علی طاهری یک شخصیت بین المللی و متعلق به همه بشریت بوده اند و نه تنها خانواده، بستگان و شاگردانشان.

شخصیت بین المللی استاد طاهری-همایش 19 آگوست-2015

“استاد محمد علی طاهری
یک شخصیت بین المللی
و متعلق به همه بشریت بوده اند
و نه تنها خانواده، بستگان و شاگردانشان.”

شهناز نیرومنش

19 آگوست 2015