شخصیت بین المللی استاد طاهری

استاد محمد علی طاهری یک شخصیت بین المللی و متعلق به همه بشریت بوده اند و نه تنها خانواده، بستگان و شاگردانشان.

استاد محمد علی طاهری
یک شخصیت بین المللی
و متعلق به همه بشریت بوده اند
و نه تنها خانواده، بستگان و شاگردانشان.

دیدگاهتان را بنویسید