شرح وظیفه شبکه مثبت

شبکه مثبت دو کار انجام میدهد. یعنی شرح وظیفه شبکه مثبت و آن کسانی که اشتیاق به مثبت دارند دو تا هست. یکی آگاهی بخشی و دیگری دفاع. در حقیقت یک هدف هست ولی در دو قسمت خودش را نشان می دهد. چون هدف آگاهی بخشی هست. آگاه شدن و آگاه کردن. امّا به محض اینکه به آگاهی بخشی قدم میگذاریم،منفی می آید و باید از خودت دفاع کنی. پس شبکه مثبت ۲ وظیفه دارد: آگاه کردن و دفاع کردن.

شبکه مثبت دو کار انجام میدهد. یعنی شرح وظیفه شبکه مثبت و آن کسانی که اشتیاق به مثبت دارند دو تا هست.
یکی آگاهی بخشی و دیگری دفاع.
در حقیقت یک هدف هست ولی در دو قسمت خودش را نشان می دهد.
چون هدف آگاهی بخشی هست. آگاه شدن و آگاه کردن.
امّا به محض اینکه به آگاهی بخشی قدم میگذاریم،منفی می آید و باید از خودت دفاع کنی.
پس شبکه مثبت ۲ وظیفه دارد: آگاه کردن و دفاع کردن.

دیدگاهتان را بنویسید