شرط تشخیص حق از باطل

برای این که به «تشخیص حق از باطل» برسیم، سرآمد تمام ورود به این قضایا ، این هست که این نفوذ و مسخ از روی افراد برداشته شود.

برای این که به «تشخیص حق از باطل» برسیم،
سرآمد تمام ورود به این قضایا ،
این هست که
این نفوذ و مسخ از روی افراد برداشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید