شعور یا شعار؟

"سیستمی که پیروانِ بله قربان گو بخواهد، و به آنها بگوید فکر نکن،هر چه من میگویم همان است،و همچنین افراد را روی شعار نگه دارد و از شعور دور کند (آنها را روی پوسته نگه دارد و از مغز دور کند) بدون شک و حتما به فکر تسلط بر مردم هست! آن سیستم تنها به فکر قدرت هست، و نه هیچ هدایتی." شهناز نیرومنش /همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“سیستمی که پیروانِ بله قربان گو بخواهد، و به آنها بگوید فکر نکن،هر چه من میگویم همان است،و همچنین افراد را روی شعار نگه دارد و از شعور دور کند (آنها را روی پوسته نگه دارد و از مغز دور کند) بدون شک و حتما به فکر تسلط بر مردم هست!
آن سیستم تنها به فکر قدرت هست، و نه هیچ هدایتی.”

شهناز نیرومنش /همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری