از همان ابتدا، مخالفت با استاد طاهری و تحت کنترل در آوردنشان و شکل گیری پروژه ی حذف و عبور از استاد طاهری در ۲ مسیر در حال شکل گیری بود: یک مسیرش برخورد از روبرو بود که مجری اش اطلاعات سپاه و ثارالله بود و یک مسیر و شیوه دیگرش برخوردِ روبرو وجود نداشت. برای بیشتر سر در آوردن از کار استاد به صورت یک جریان خزنده داشت داخل عرفان حلقه میخزید.

شکل گیری پروژه ی حذف و عبور از استاد طاهری_همایش 7 شهریور 1394

“از همان ابتدا، مخالفت با استاد طاهری و تحت کنترل در آوردنشان

 و شکل گیری پروژه ی حذف و عبور از استاد طاهری در ۲ مسیر در حال شکل گیری بود: یک مسیرش برخورد از روبرو بود که مجری اش اطلاعات سپاه و ثارالله بود و یک مسیر و شیوه دیگرش برخوردِ روبرو وجود نداشت.برای بیشتر سر در آوردن از کار استاد به صورت یک جریان خزنده داشت داخل عرفان حلقه میخزید.”

شهناز نیرومنش

همایش شهریور 1394