شکل گیری پروژه ی حذف و عبور از استاد طاهری

از همان ابتدا، مخالفت با استاد طاهری و تحت کنترل در آوردنشان و شکل گیری پروژه ی حذف و عبور از استاد طاهری در ۲ مسیر در حال شکل گیری بود: یک مسیرش برخورد از روبرو بود که مجری اش اطلاعات سپاه و ثارالله بود و یک مسیر و شیوه دیگرش برخوردِ روبرو وجود نداشت. برای بیشتر سر در آوردن از کار استاد به صورت یک جریان خزنده داشت داخل عرفان حلقه میخزید.

از همان ابتدا، مخالفت با استاد طاهری و تحت کنترل در آوردنشان
و شکل گیری پروژه ی حذف و عبور از استاد طاهری در ۲ مسیر در حال شکل گیری بود: یک مسیرش برخورد از روبرو بود
که مجری اش اطلاعات سپاه و ثارالله بود
و یک مسیر و شیوه دیگرش برخوردِ روبرو وجود نداشت.
برای بیشتر سر در آوردن از کار استاد به صورت یک جریان خزنده
داشت داخل عرفان حلقه میخزید.

دیدگاهتان را بنویسید