"الان ما در ... صیحه ی سوم هستیم. یعنی این اطلاع رسانی ها دیگر اتمام حجت های آخر است که دارد میشود. یک اتفاقاتی می افتد که ورق بر میگردد و کن فیکون هایی شروع میشود و اتفاقاتی در هستی می افتد و دیگر حق و ناحق از همدیگر جدا میشود."

صیحه سوم – همایش 4 جولای-2015

الان ما در ..صیحه سوم هستیم.

یعنی این اطلاع رسانی ها دیگر اتمام حجت های آخر است که دارد میشود.
یک اتفاقاتی می افتد که ورق بر میگردد
و کون فیکون هایی شروع میشود
و اتفاقاتی در هستی می افتد
و دیگر حق و ناحق از همدیگر جدا میشود

شهناز نیرومنش
همایش 4جولای 2015