صیحه سوم

"الان ما در ... صیحه ی سوم هستیم. یعنی این اطلاع رسانی ها دیگر اتمام حجت های آخر است که دارد میشود. یک اتفاقاتی می افتد که ورق بر میگردد و کن فیکون هایی شروع میشود و اتفاقاتی در هستی می افتد و دیگر حق و ناحق از همدیگر جدا میشود."

“الان ما در … صیحه ی سوم هستیم.
یعنی این اطلاع رسانی ها دیگر اتمام حجت های آخر است که دارد میشود.
یک اتفاقاتی می افتد که ورق بر میگردد و کن فیکون هایی شروع میشود
و اتفاقاتی در هستی می افتد و دیگر حق و ناحق از همدیگر جدا میشود.”

دیدگاهتان را بنویسید