طغیان رود به عشق دریا شدن نبود

طغیان رود
به عشق دریا شدن نبود
او از استمرار بی هدف خویش
خسته بود

..و دریا همچنان پهناور و آرام
خروش رود را میدید و
بر بیتابیش آرام میخندید …

دیدگاه‌ خود را بنویسید