در واقع همان ماجرای کشتی نوح است؛آب منشا آگاهی و حیات است، بدون آب زندگی امکان پذیر نیست. در بُعد کیفی اش آب را آگاهی می دانیم(منشا حیات کیفی) و در بُعد کمّی اش آنرا منشا حیات فیزیکی می دانیم. بدون آب نمی توانیم زندگی کنیم، ولی وقتی همان آب به وفور وارد زمین می شود و کانالی و سدّی و نهری و ظرفیتی برای عبور و زخیره اش وجود نداشته باشد،

طوفان آگاهی-همایش 30 می-2015

در واقع همان ماجرای کشتی نوح است؛

آب منشا آگاهی و حیات است، بدون آب زندگی امکان پذیر نیست.

در بُعد کیفی اش آب را آگاهی می دانیم(منشا حیات کیفی) و در بُعد کمّی اش آنرا منشا حیات فیزیکی می دانیم. بدون آب نمی توانیم زندگی کنیم، ولی وقتی همان آب به وفور وارد زمین می شود و کانالی و سدّی و نهری و ظرفیتی برای عبور و زخیره اش وجود نداشته باشد، همان آب تبدیل می شود به سیلاب و همه چیز را می زند و خراب می کند.

بحث آگاهی و طوفان نوح هم همین است، این (الْقَارِعَةُ ها) همه پیش درآمدهای این قضیه است