در قرآن به دو قوم عاد و قوم ثمود به عنوان دو سمبل اشاره شده به عنوان قوم هایی که همه چیز داشتند و تمدّنهای بسیار پیشرفته ای بودند، ولی کفران نعمت کردند و حق را زیر پا گذاشتند، ظلم و گناه کردند، و تشعشع منفی ایجاد کردند و در آخر کلا ویران شدند.

عاقبت پیروان شبکه منفی_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“در قرآن به دو قوم عاد و قوم ثمود به عنوان دو سمبل اشاره شده

به  عنوان قوم هایی که همه چیز داشتند

و تمدّنهای بسیار پیشرفته ای بودند،

ولی کفران نعمت کردند و حق را زیر پا گذاشتند،

ظلم و گناه کردند،و تشعشع منفی ایجاد کردند و در آخر کلا ویران شدند.

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری