عاقبت پیروان شبکه منفی

در قرآن به دو قوم عاد و قوم ثمود به عنوان دو سمبل اشاره شده به عنوان قوم هایی که همه چیز داشتند و تمدّنهای بسیار پیشرفته ای بودند، ولی کفران نعمت کردند و حق را زیر پا گذاشتند، ظلم و گناه کردند، و تشعشع منفی ایجاد کردند و در آخر کلا ویران شدند.

در قرآن به دو قوم عاد و قوم ثمود به عنوان دو سمبل اشاره شده
به عنوان قوم هایی که همه چیز داشتند
و تمدّنهای بسیار پیشرفته ای بودند،
ولی کفران نعمت کردند و حق را زیر پا گذاشتند،
ظلم و گناه کردند،
و تشعشع منفی ایجاد کردند
و در آخر کلا ویران شدند.

دیدگاهتان را بنویسید