عبادت

ما که از ترس خـدا او را عبادت مي کنيم          بر تعصب هاي خود يک عمر عادت مي کنيـم

هر نمازي با خودش تجديد بيعـت کرده و          ساعتي ديگر به او راحت خيانت مي کنيــــــم

ما که مغروريـم ازاينکه مسلمان زاده ايـم         با طلبــــــکاري ، تقاضاي شفاعت مي کنيـــــم

ما که بـــاورهايمان را سخت باور داشتـه         کــــور کـــورانه از آنـــها حمايــــت مي کنيـــــم

ما که در فکر خريد غـرفه هايي از بهشـت       ساده انـــگارانه ، قران را تــــلاوت مي کنيـــــم

يـــا که از تـرس جهنـم گاهــگاهي زير لب        ســـوره هـايي آيـه هايي را قرائـت مي کنيــــــم

روضه و نذر و زيارتگاه و اين برنامه ها        آن زمـانــي که کــمي حــس وخـامت مي کنيـــــم

چندتايي ذکـر و اوراد و کمــي اطعام وبعد        غره از خود با خدا حــــس رفــاقت مي کنيـــــم

قبله و سجاده و تسبـيح و مـــهر و ادعــا         حس قدرت يا که ابـــــراز کــرامــت مي کنيـــــم

با نماز و روزه و خمس و زکات و مابقي         کاسبــي هاي کلان ، بيع و تجارت مي کنيــــــم

يا براي کسـب مقداري ثـواب از درگــهش        وارد بــازي شــده با او سيــاســـت مي کنيـــــم

يا به اسم امر بر معـروف و نهي از منکرات     اينقــدر راحت به انسانــها جســـارت مي کنيـــــم

بي مهابا هر کسي را انگ کافر مي زنیم          بر زمين و بر زمان ، حس کـــفالـت مي کنيـــــم

ما که مغرور از کتاب و دفتـر و اوراقمان        عالــم کــل گــشــتــه ، احساس زعامت مي کنيـــــم

واقعاً قـدري بينديشـــيم آيا پـــس چـــــرا ؟       در عبادتهايـــــــمان حس کــــــسالــت مي کنيـــــم

يـا چرا پـس ، بعد عـمـري ادعـا و ادعـا          در درون خود چنيــن حـس بطــــالت مي کنيـــــم

يا که وقتـي صحبت از اشراق ميايد وسـط        اينقـــدر ترديد و انـکار و شـــــــرارت مي کنيـــــم ؟

يا که هر کس صحبت از درک و شهودي مي کند     ما به طـرفنـدي چرا با او لجاجـــت مي کنيـــــم

يـــا بمحض بحـث تـجديد نظر در فکرهــا         فتنه و آشـــــوب و بــلوا و قيـــــــامت مي کنيـــــم

يا که بر هر فکر نابي مهر بدعـت مي نهيـم      يا که تفـتــيش عقـــايد با شـــــقـــاوت مي کنيـــــم

دين و قران را بنحوي انحصـاري کرده ايــم      هر که همـــــراهي نکرد او را ملامــــــت مي کنيـــــم

حـق اظهار نظر در ديـن فقط از آن ماست        باور کــــــوري که ما بر آن سمـــاجـــت مي کنيـــــــم

بعد هـم با اينهمه خود خواهـي و کلي خطا        حــق به جــانب تــازه احســاس شــرافــت مي کنيـــــم

شايـد اصلاً قلبـهامـان با خـدا بيـگانه است        از بیــــــان آن ولــــی حـــس خجـــالــــت می کنیـــــم

مطمئن باشـید در وجـــدان تاریــــخ بشــر        عاقبت روزی شـــــرم از این ســـفاهــت می کنیـــــم

پوستیـن وارونه پوشـــان ، دسـت بردارید از این         حس تکلیفی است و تنها اشــارت می کنیـــــم

ما نه از تـرس جهنـم نه برای مزد و نه          در پی حور و قـصور ، از او اطاعـــــت می کنیــــــم

ما فقـط از درک ناب خود عـمارت ساخته        هر که را مشتــاق شد در ایـــــن عـمارت می کنیـــــم

همچنین هر جا که لازم بود، حتی کشف رمز     از کتاب و سنـــت و دیـن و فقاهـــــت می کنیــــــم

سفره های آسمانی روزی محتوم ماسـت          گر نگیـــــریم عاقبــــت حـــس نــــدامت می کنیـــــم