عرفان حلقه آمده است تا از مردم خالق بسازد

" استاد اشاره میکنند: خلق کردن با شعور عشق ممکن است و انگیزه اش را باید از شعورِ عشق بگیرد و انسان باید از روی پله عقل به روی پله عشق برود... حال اگر اینها را کنار هم بگذاریم میفهمیم: عرفان حلقه آمده است تا از مردم خالق بسازد! این چیزیست که حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد. هیچ یک از حکومتهای مذهبی نخواهند توانست تاب بیاورند و همچنین حکومتهایی که از مذهب برای خودشان دکّان ساخته اند. از طرفی حکومتهای غیر مذهبی هم همینطور، وقتی روی پله عقل گیر کرده باشند و تنها با علم، ادعای خلق کردن کنند و تعصبات علمی داشته باشند...(نخواهند توانست تاب بیاورند)" شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

” استاد اشاره میکنند: خلق کردن با شعور عشق ممکن است و انگیزه اش را باید از شعورِ عشق بگیرد و انسان باید از روی پله عقل به روی پله عشق برود…
حال اگر اینها را کنار هم بگذاریم میفهمیم: عرفان حلقه آمده است تا از مردم خالق بسازد!
این چیزیست که حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد.
هیچ یک از حکومتهای مذهبی نخواهند توانست تاب بیاورند
و همچنین حکومتهایی که از مذهب برای خودشان دکّان ساخته اند.
از طرفی حکومتهای غیر مذهبی هم همینطور، وقتی روی پله عقل گیر کرده باشند و تنها با علم، ادعای خلق کردن کنند و تعصبات علمی داشته باشند…(نخواهند توانست تاب بیاورند)”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری