عرفان حلقه حکومتی در حال برنامه ریزی برای درازمدت است

عرفان حلقه حکومتی و برنامه ریزی بلند مدتش-همایش 20 ژوئن-2015

عرفان حلقه حکومتی در حال برنامه ریزی برای درازمدت است.به این صورت که اگر نتوانستند جلوی استاد و جلوی گسترش آموزه های استاد را بگیرند، حداقل آموزه ها را از محتوا خالی بکنند…و مسیر و آموزه ها را از پویایی خالی بکنند و سرنخش را بدست بگیرند.به شدت و مصر ایستاده اند و اصرار میکنند که آموزه ها از این جلوتر نباید برود و همه باید صبر بکنند تا استاد طاهری بیایند بیرون و چیزی جدید بیاید در حالیکه همه ما میدانیم که استاد طاهری الان نیستند.