عرفان حلقه

بیعت با آگاهی، انتخاب راه با آگاهی، دین با آگاهی، هر چیزی آگاهانه. ما ،در عرفانِ حلقه، این را آموختیم.

بیعت با آگاهی،
انتخاب راه با آگاهی،
دین با آگاهی،
هر چیزی آگاهانه.
ما ،در عرفانِ حلقه، این را آموختیم.

دیدگاهتان را بنویسید