عرفان حلقه ی ابن ملجمی

به نام حق مقابل حق، ابن ملجم هست. با اسلام، با مسیحیت، با ادیان دیگر، با آموزه های زرتشت، با آموزه های استاد طاهری این قضیه ابن ملجم را اینها ایجاد کردند و دارند ایجاد می کنند. این عرفان حلقه حکومتی که به نام عرفان آمده و دارد ریشه ی عرفان را میزند، همان عرفان حلقه ی ابن ملجمی هست. همان به نام حق در مقابل حق هست.

به نام حق مقابل حق، ابن ملجم هست.
با اسلام، با مسیحیت، با ادیان دیگر، با آموزه های زرتشت، با آموزه های استاد طاهری
این قضیه ابن ملجم را اینها ایجاد کردند
و دارند ایجاد می کنند.
این عرفان حلقه حکومتی که به نام عرفان آمده
و دارد ریشه ی عرفان را میزند،
همان عرفان حلقه ی ابن ملجمی هست.
همان به نام حق در مقابل حق هست.

دیدگاهتان را بنویسید