عزیز من – کتاب سیر – بهار 1385

عزیـــــز بی نیـــــاز من همـیشه ناز  می کند
به حرمت بزرگــــیش فـــلک نمــــــاز می کند

عزیز بی نیــــــــاز من به رخ نقاب می کشد
تـــــرنــــــم شهــــود را اســـــــیر راز می کند

عزیز بی نیــــــاز من به جـــذبه  ای نــگفتنی
مرا بـــه اوج می بـــــرد‌،‌ مرا فــــــراز  می کند

عــــزیز بی نیاز من به قـــدرت و به رحمتش
تمـــام کـــائنــــات را پــــر از نیـــــاز می کند

عزیز بی نیــاز من چه با صفاست لحظه ای
که از فراق خود رهــی به وصـل باز می کند

زمین و هم زمانه را به رقص در همی کشد
به نغـــمه ای شـنیدنی که باز ساز می کند

کتاب سیر-دفتر دوم
مطلع  بهار ۱۳۸۵

ادامه زمستان ۱۳۸۶ خورشیدی