عواقب نا آگاهی بشریت

تا زمانی که بشر به آگاهی نرسد، این شهید دادن ها ادامه دارد

تا زمانی که بشر به آگاهی نرسد،
این شهید دادن ها ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید