فروشی نیست،مزاحم نشوید!

خیلی ها را خریدید،هرکس نرخی داشت.ارزان فروختند هم خود را و هم استادشان را. ولی بعضی ها را نمیتوانید بخرید.ما هم که از اولین پیشنهادات شما از بازجویی سال 89 در ایران و بعد در تهدیداتتان در ترکیه و بعد در آمریکا گفته بودیم: فروشی نیست ،مزاحم نشوید.

خیلی ها را خریدید،هرکس نرخی داشت.ارزان فروختند هم خود را و هم استادشان را.

ولی بعضی ها را نمیتوانید بخرید.ما هم که از اولین پیشنهادات شما از بازجویی سال 89 در ایران و بعد در تهدیداتتان در ترکیه و بعد در آمریکا گفته بودیم: فروشی نیست ،مزاحم نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید