فنا فی الله/بقا بالله

فناء فی الله: هیچ شدن در او و حل شدن و محو شدن در او. بقاء با الله : یعنی جاودانه شدن با او و به مقام خدایی رسیدن. البته ما نمی توانیم خیلی بحث ها را اینجا باز کنیم، داستان همان هست و همان انگ هایی که در طول تاریخ به منصور حلاج، عیسی مسیح، سهروردی زدند.

فناء فی الله:
هیچ شدن در او و حل شدن و محو شدن در او.

بقاء با الله :
یعنی جاودانه شدن با او
و به مقام خدایی رسیدن.

البته ما نمی توانیم خیلی بحث ها را اینجا باز کنیم،
داستان همان هست و همان انگ هایی که در طول تاریخ به منصور حلاج، عیسی مسیح، سهروردی زدند.

دیدگاهتان را بنویسید