قربانی شدن ۳۲ هموطن در سانحه ی شک برانگیز کشتی نفتکش سانچی

دیماه
ماهِ داغِ پرواز مظلومانه و غریبانه ی تو
طاهر تطهیر شده ی تطهیر کننده
و دیماه امسال
داغ پشت داغ
که همان تازیانه هایی که بر پیکر مطهرت
تاخت و گداخت
در این دیماه پر حادثه
بیرحمانه بر پیکر وطن و هموطن میتازد و میگدازد
و گویی که زمانه بنا ندارد امانی دهد
برای سرایشی چند باره
از شرح پریشانیمان
درمظلومیت و غربت ناموس هستی
—————————
ایران تسلیت
ایران هزار بار تسلیت

خون دهها جوان بر صدها قتلگاه خیابانهای ایران تسلیت

اسارت چند هزارنفری هموطنان به جان آمده از ظلم
در دهها اسارتگاه که چون زخمهایی بدخیم برپیکر میهن
خود نمایی میکند
تسلیت

زخم خون چکان بر پیکر بی جان فرزندانمان
اینبار بیرون آمده ازاسارتگاههای کهریزکی ۹۶
و کوبیدن مُهر سکوت بر لبهای وابستگانشان
تسلیت

و اینک قربانی شدن ۳۲ هموطن در سانحه ی شک برانگیز کشتی نفتکش سانچی
در نبردی ناخوش فرجام با مرگ
در ملغمه ای از آتش و آب
تسلیت

که دلایل مبهم ایجاد نابهنگام و تعلل در نجات قربانیان این کشتی هرآنچه باشد که هست…!
خواستند تا اخبار عزای “این فرزندان وطن” پوششی شود
براخبار سرکوب “آن دیگر فرزندان وطن”
و لابد پایانی بر شروعی که میدانیم که قرار است پایان ظالمین را رقم بزند

تسلیت برای همه ی زخمهای پیکر رنجدیده وطن و هموطن
تسلیت بر مردم اسیر در دست حاکمانی که زخمهای ظلم را با خون و مکر میشویند
و لکه های خون را با مکر و آتش…
و دیری نخواهد پایید که خواهیم دید اتش ظلمشان را که گریبانگیرشان شده
فرجام نزدیک است