قسمت پنجم مصاحبه با مرکز دموکراسی برای ایران_15 آگوست_2015

قسمت پنجم مصاحبه با “مرکز دموکراسی برای ایران”
مورخ 15 آگوست 2015

مرکز دموکراسی برای ایران:
بر اساس گفتگوهاي شما عرفان حلقه با اصل دين و ريشه هاي مذهبي داراي تناقضي نيست، درسته؟

پاسخ خانم نيرومنش:
“به هيچ وجه…به هيچ وجه با اصل مذهب در تناقض قرار نميگيره، ولي در انحصار هيچ مذهب خاصي هم نيست ،علیرغم اينكه كساني تمايل دارند اين را تبديلش بكنند به عرفان اسلامي؛ نخير، اين محدود به هيچ مذهبي نيست و در تناقض با هيچ مذهبي هم نيست.
فرامذهب هست. فرامذهب، نه اينكه مذاهب را نقض ميكنه بلكه در جايگاهي قرار ميگيره كه از ديدگاهي فراتر با پذيرفتن اينكه كميّت و ظاهر در واقع مذاهب ممكن هست با هم تفاوتهايي داشته باشه، اما كيفيت و مغز همه ي مذاهب يك چيز هست و اون سرچشمه حقيقته. ما اون را اعتقاد داريم.”

شهناز نیرومنش
قسمت پنجم مصاحبه با “مرکز دموکراسی برای ایران”
مورخ 15 آگوست 2015