در بعضی جاها در ابتدا میگوییم هوشمندی به ایشان(حلقه)داده، در جاهایی که افراد جلوتر آمده اند میگوییم استاد فکر میکردند، و تبدیل به حلقه میشده. این یعنی یکی بودن با بالا و صاحب نظر بودن و این همان جدّی شدن قضیه خالقیت هست.

قضیه خالقیت_همایش 30 می_2015

در بعضی جاها در ابتدا میگوییم هوشمندی به ایشان(حلقه)داده،
در جاهایی که افراد جلوتر آمده اند میگوییم
استاد فکر میکردند، و تبدیل به حلقه میشده.
این یعنی یکی بودن با بالا
و صاحب نظر بودن
و این همان جدّی شدن قضیه خالقیت هست.

شهناز نیرومنش

همایش 30می 2015