قضیه خالقیت

در بعضی جاها در ابتدا میگوییم هوشمندی به ایشان(حلقه)داده، در جاهایی که افراد جلوتر آمده اند میگوییم استاد فکر میکردند، و تبدیل به حلقه میشده. این یعنی یکی بودن با بالا و صاحب نظر بودن و این همان جدّی شدن قضیه خالقیت هست.

در بعضی جاها در ابتدا میگوییم هوشمندی به ایشان(حلقه)داده،
در جاهایی که افراد جلوتر آمده اند میگوییم
استاد فکر میکردند، و تبدیل به حلقه میشده.
این یعنی یکی بودن با بالا
و صاحب نظر بودن
و این همان جدّی شدن قضیه خالقیت هست.

دیدگاهتان را بنویسید